Физика пәнінен жаздық есептер

Физика пәнінен жаздық есептер

8 сынып

1.Егер зарядтардың ара қашықтығын 2 есе кемітсе, q1 және q2 зарядтардың әсерлесуінің потенциалдық энергиясы

А) 2 есе кемиді В) 4 есе артады С) 8 есе артады D) 2 есе артады E) 4 есе кемиді

2.Ток көзінің ЭҚК 8 В, ішкі кедергісі 0,125 Ом, ал ток көзіне паралелль екі өткізгіш: 1,5 Ом, 0,5 Ом жалғанған. Тізбектегі толық ток күші

А) 16 А В) 8 А С) 4 А D) 2 А Е) 1 А

3.Ток көзін тұйықтағанда 4 Ом сыртқы кедергіде 0,3 А ток ағады, ал 7 Ом кедергіні тұйықтағанда 0,2 А ток ағады. Осы ток көзінің қысқаша Физика пәнінен жаздық есептер тұйықтау тогы

А)1,2 А В) 0,5 А C) 0,9 А D) 2,1 А E) 1,6 А

4.Изотермиялық сығылу кезінде газ көлемі 5 л-ге азайып, қысымы 3 есе артса, газдың бастапқы көлемі

A) 5,5 л B) 6,5 л C) 7,5 л D) 8,5 л E) 9,5 л

5. Температурасы 150С, массасы 120 г шыны стақанға температурасы 1000С, массасы 200 г су құяды. Жылулық тепе-теңдік орнайтын температура

(сш = 800 Дж/кг∙К; ссу = 4200 Дж/кг∙К )

А) 920С В) 740С С) 980С D) 670С E) 23 0С

6. Ванна дайындау үшін температурасы 110С салқын су мен температурасы 660С ыстық суды араластырды. Температурасы 360С болатын 110 л су алу үшін

А) 40 л суық, 70 л ыстық су алу Физика пәнінен жаздық есептер керек. В) 20 л суық, 90 л ыстық су алу керек.

С) 80 л суық, 30 л ыстық су алу керек. D) 45 л суық, 65 л ыстық су алу керек.

E) 60 л суық, 50 л ыстық су алу керек.

7. Ортақ температурасы 00С болатын 5 кг мұз бен 15 кг судан тұратын қоспаны 800С-қа дейін қыздыруға қажет температурасы 1000С болатын бу мөлшері

(λмұз= 3,4∙105 Дж/кг; ссу = 4200 Дж/кг∙К; r = 23∙105 Дж/кг)

А) 0,37 кг В) 3700 кгС) 3,7 кгD) 370 кгE) 37 кг

8. Спиртовкада массасы 100 г суды 160С-тан 710С-қа дейін қыздырады. Осы кезде массасы 10 г спирт жағылған. Қондырғының ПӘК-і Физика пәнінен жаздық есептер (qспирт = 2,7∙107 Дж/кг; ссу = 4200 Дж/кг ∙ 0С)

А) 54 % В) 61 % С) 23 % D) 8,6 % E) 2,6 %

9. Бала стаканның бөлігіне дейін қайнап жатқан су құйып, қалғанын салқын сумен толтырады. Егер салқын судың температурасы 200С болса, онда стақандағы судың температурасы

А) 70 0С В) 45 0С С) 30 0С D) 60 0С E) 80 0С

10. Ыдысқа температурасы 100С салқын су құйып, оны плитаға қояды. 10 минуттан кейін су қайнады. Су толығымен буға айналатын уақыт (энергия шығыны жоқ, ссу = 4200 Дж/кг ∙ 0С; rсу = 23∙105 Дж/кг)

А) 708 мин В) 70,8 мин С) 7080 мин D) 0,708 мин E) 0,7 мин11. Мотороллер қозғалтқышының υ = 58 км/са Физика пәнінен жаздық есептерғ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқыштың ПӘК-і 20%. Егер мотороллердің бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (q б = 46∙106 Дж/кг; ρ б = 710 кг/м3)

А) ≈ 100 км В) ≈ 10 кмС) ≈ 1 кмD) ≈ 1000 кмE) ≈ 0,1 км

12. 100С температурадағы 500 г суы бар жылулық оқшауланған ыдысқа -100С-қа дейін салқындатылған 100 г мұз салынған. Ыдыста орныққан температура (λмұз = 3,4∙105Дж/кг; ссу = 4200 Дж/кг ∙ 0С)

А) 0,1 0С В) 10 0С С) 0,01 0С D) 1 0С E) 0 0С

13. Сыйымдылықтары 2 пФ және 3 пФ шарлардың сәйкесінше зарядтары

q1 = 0,2 мкКл және q2 = 0,1 мкКл. Осы шарларды қосқаннан кейінгі заряд шамалары (шарларды Физика пәнінен жаздық есептерң қосылуы конденсаторлардың параллель қосылуымен бірдей)

А) 0,18 мкКл, 0,12 мкКл В) 2,1 мкКл, 1,8 мкКл С) 0,18 мкКл, 0,12 мкКл D) 0,12 мкКл, 0,18 мкКл Е) 0,15 мкКл, 0,15 мкКл

14 .Конденсаторды ток көзінен ағытып пластинкалар арақашықтығын ұлғайтса, конденсатордың

А) заряды және кернеуі өзгермейді. В) заряды және кернеуі кемиді.

С) заряды және кернеуі де өседі. D) заряды өседі, кернеуі тұрақты.Е) заряды тұрақты, кернеуі артады.

15 . Ток көзіне қосылған конденсатордың пластиналарын алшақтатқанда

А) потенциалдық энергия кемиді, кернеу тұрақты.В) потенциалдық энергия және кернеу өседі.

С) потенциалдық энергия және кернеу тұрақты Физика пәнінен жаздық есептер.D) потенциалдық энергия және кернеу кемиді.

Е) потенциалдық энергия тұрақты, кернеу өседі.

16 . Кернеуі 150 В, сыйымдылығы 6 мкФ конденсатор кернеуі 220 В сыйымдылығы 4 мкФ конденсаторға параллель қосылған. Конденсатор ұштарындағы кернеу шамасын анықта.

А) 127 В В) 220 В С) 164 В D) 138,8 В Е) 178 В

17. Сыйымдылықтары 3 мкФ, 2мкФ конденсаторлар тізбектей жалғанып, 400 В кернеуге қосылған. Әр конденсатор кернеуі

А) 160 В; 240 В В) 200 В; 200 В С) 400 В; 400 В D) 80 В; 320 В Е) 220 В; 180 В

18. Бір пластинкасының ауданы 200 см2, пластиналар арасында қалыңдығы 1 мм шыны бар конденсатор сыйымдылығы

(εшыны = 7, ε0 = 8,85∙10-12 Кл2/Н∙м2)

А) 6,2 нФ В) 1,24 нФ С) 4,2 нФ Физика пәнінен жаздық есептер D) 8,85 нФ Е) 3,5 нФ

19 . Сыйымдылығы 20 мкФ конденсатор 1000 В кернеуге дейін зарядталып, сыйымдылығы 5 мкФ зарядталмаған конденсаторға параллель жалғанған. Олардың потенциалдар айырымы

А) 400 В В) 220 В С) 500 В D) 1000 В Е) 800 В

20 .Сыйымдылықтары 2 нФ және 1 нФ параллель қосылған конденсаторлар 20 кВ кернеуге дейін зарядталса, конденсаторлардың жалпы зарядының шамасы

А) 50 мкКл В) 13 мкКл С) 6 мкКл D) 60 мкКл Е) 30 мкКл

21.Потенциалы 3 кВ, радиусы 5 см шар разрядталғанда бөлінетін жылу

(ε0=8,85∙10-12 Кл2/Н∙м2)

А) 15 мкДж В) 75 мкДж С) 45 мкДж D) 25 мкДж Е) 55 мкДж

22 .Сыйымдылықтары 4 мкФ параллель қосылған 20 конденсатордан тұратын батарейка разрядталғанда 10 Дж жылу бөлінсе, конденсатор пластиналары Физика пәнінен жаздық есептер арасындағы потенциалдар айырымы

А) 250 В В) 220 В С) 127 В D) 25 В Е) 500 В

23 . Арақашықтығы 2 мм жазық конденсатор астарлары арасына парафин енгізгенде конденсатор кернеуі 200 В болса, электр өрісі энергиясының тығыздығы

(ε0 = 8,85∙10-12 Кл2/Н∙м2, εпарафин=2)

А) 3,54мДж/м3 В) 44 мДж/м3 С) 88,5 мДж/м3 D) 3,54 Дж/м3 Е) 88,5 кДж/м3

24 . Ток көзінен ағытылған конденсатор астарларының арасын маймен толтырғанда, оның энергиясы

А) анықталмайды. В) өзгермейді. С) артады. D) кемиді. Е) артуы да, кемуі де мүмкін

25 . Ток көзіне қосылған конденсатор астарларының арасын маймен толтырғанда, оның энергиясы

А) анықталмайды. В) өзгермейді. С) артады Физика пәнінен жаздық есептер. D) кемиді. Е) артуы да, кемуі де мүмкін.

26.Зарядталған конденсаторды дәл сондай зарядталмаған конденсаторға параллель қосса бірінші конденсатор энергиясы

А) 2 есе артады. В) 4 есе артады. С) 2 есе азаяды. D) 4 есе азаяды. Е) өзгермейді.

27. Жазық конденсатор астарларындағы диэлектрлік өтімділігі 5, көлемі 10-3 м3 диэлектриктегі өріс кернеулігі 1 МВ/м болса, конденсатор энергиясы

(ε0 = 8,85∙10-12 Кл2/Н∙м2)

А) ≈ 1 мДж В) ≈ 11 мДж С) ≈ 22 мДж D) ≈ 2 мДж Е) ≈ 33

28 . Үш бірдей конденсатор кернеу көзіне қосылған. Конденсаторлардың параллель қосқандағы энергиясы тізбектей қосқандағы энергиясы

А) 9 есе артық. В) 3 есе артық. С) 9 есе кем. D) 3 есе кем. Е) 2 есе артық.

29.C Физика пәнінен жаздық есептерәуленің шағылу бұрышы -қа тең болса, онда жазық айнамен түскен сәуле арасындағы бұрыш

A) . B) . C) . D) . E) .

30.Солтүстік шұғыла мен газ разрядындағы жарқырау құбылысы

A) люминесценция.B) фотолюминесценция. C) хемилюминесценция.

D) катодолюминесценция. E) электролюминесценция.

31.Электрондармен атқылағанда қатты денелердің жарық шығару құбылысы

A) люминесценция. B) фотолюминесценция. C) хемилюминесценция.

D) катодолюминесценция. E) электролюминесценция.

32.Энергияны бөліп шығару арқылы жүретін кейбір химиялық реакцияларда осы энергияның бір бөлігі тікелей жарық энергиясына айналатын құбылыс

A) люминесценция. B) фотолюминесценция. C) хемилюминесценция.

D) катодолюминесценция. E) электролюминесценция.

33.Затқа түскен жарықтың біразы шағылады Физика пәнінен жаздық есептер, ал біразы жұтылады. Бірақ кейбір денелер түскен жарықтың әсерінен өздері тікелей жарық шығара бастайтын құбылыс

A) люминесценция. B) фотолюминесценция. C) хемилюминесценция.

D) катодолюминесценция. E) электролюминесценция.

34.Абсолют қара дененің сәуле шығаруының қуаттылығы 17,3 Вт-қа тең. Осы дененің бет ауданын 3,05 -ге тең деп алсақ, онда кезіндегі температураның мәні

A) 5670 К. B) 567 К. C) 950 К. D) 1000 К. E) 1100 К.

35.Ең жақсы көру қашықтығы 25 см-ге тең қалыпты көз үшін фокус аралығы -ге тең лупаның беретін үлкейтуі

A) 6,25 есе. B) 6 есе. C) 5,25 есе. D) 4,25 есе. E) 0,16 есе.

36.Ең жақсы Физика пәнінен жаздық есептер көру қашықтығы 18 см-ге тең жақыннан көргіш көз үшін фокус аралығы -ге тең лупаның беретін үлкейтуі

A) 6,25 есе. B) 6 есе C) 5,25 есе. D) 0,5 есе. E) 0,16 есе.

37.Колба ішінде 0°С температурада су бар. Колбадағыауанысорып, суды буланужәрдеміменқатырады. Егерсырттанкелетінжылуболмаса, судыңбуланатынбөлігі (rсу= 23∙10 Дж/кг; λ = 3,3∙10 Дж/кг)

A) ≈0,9 B) ≈0,11 C) ≈0,14 D) ≈0,13 E) ≈0,18

38.100°С температурадағы100 кгбуды, 0°С температурадағымасасы 1 т су арқылыжібергендегісудыңсоңғытемпературасы

(ссу= 4200 Дж/кг∙К; rсу= 23∙10 Дж/кг)

A) 50°С B) 63°С C) 65°С D) 55°С E) 60°С

39.5 т судыңтемпературасын 10°С-ден 50°С-ге көтеруүшін су арқылыжіберетін 100°С температурада Физика пәнінен жаздық есептерғыбудыңмассасы (ссу = 4200 Дж/кг∙К; rсу= 23∙10 Дж/кг)

A) 365 кг B) 375 кг C) 340 кг D) 370 кг E) 345 кг

40.Оқтыңкедергігетигенгедейінгітемпературасы 100°С. Соғылукезіндеоқтыңэнергиясының 60%-ы ішкіэнергияғаайналады. Егерқорғасыноқкедергігетигендебалқыпкетсе, оныңжылдамдығы ( =600 К, = 0,25 , = )

A) 518 м/с B) 319 м/с C) 220 м/с D) 621 м/с E) 426 м/с

41.Көлемі 5 м³ауада80 г су буы бар. Абсолют ылғалдылық

A) 12 г/м³ B) 13 г/м³ C) 14 г/м³ D) 15 г/м³ E) 16 г/м³

42.Ішінде дымқылсоратынқұрылымы бар трубка арқылы10 лауаөткізілді. Осыдансоңтрубканыңмассасы Физика пәнінен жаздық есептер 300 мг-ғаартты. Ауаныңабсолютылғалдылығы

A) 50 г/м³ B) 10 г/м³ C) 20 г/м³ D) 30 г/м³ E) 40 г/м³

43.Ауа температурасы 16°С, шықнүктесі 6°С. Ауаныңабсолютжәнесалыстырмалыылғалдылығы (t = 16°С; ρ = 13,6 г/м3 ; t = 6°С; ρ = 7,3 г/м3)

A) 52 г/м³; 60% B) 7,3 г/м³; 70% C) 5 г/м³; 40% D) 6 г/м³; 64%

E) 7,3 г/м³; 54%

44.25°С температурадаауаныңсалыстырмалыылғалдылығы 60%. Су буыныңқысымы (t = 25°С; рқ = 3,17 кПа A) 20 кПа B) 4 кПа C) 1,9 кПа D) 4,8 кПа E) 58 кПа

45.Салыстырмалы ылғалдылығы 80%, температурасы 15°С ауаныңабсолютылғалдылығы ( ρқ =12,8∙10-3 кг/м Физика пәнінен жаздық есептер3)

A) 1,02∙104 кг/м3 B) 1,02∙103 кг/м3 C) 1,02∙10-3 кг/м3 D) 1,02∙102 кг/м3 E) 1,02∙10-2 кг/м3

46.Бөлме температурасы 11°С, салыстырмалыылғалдылық 70%. Көлемі100 м³бөлмедегіылғалмөлшері (ρқ = 10∙10-3 кг/м3)

A) 0,07 кг B) 0,7 кг C) 1,7 кг D) 7 кг E) 70 кг

47.10°С температурадасалыстырмалыылғалдылық 80%-ғатең. Егертемператураны 20°С дейінкөтерсе, оныңсалыстырмалыылғалдылығыныңөзгерісі (t1 = 10°Cкезіндеρқ = 9,4∙10-3 кг/м3; t2 =20°Cкезіндеρқ =17,3∙10-3 кг/м3)

A) Δφ=33% B) Δφ = 34% C) Δφ = 35% D) Δφ = 36% E) Δφ = 37%

48. Керогаз резервуарында 0,8 л керосин бар. Егер керогаздың ПӘК-і 40 % болса, онда керосин толық жанғанда 10 0С-тан қайнағанға дейін қыздыруға болатын судың мөлшері

(qк = 4,6∙10 7 Дж/кг; ссу = 4200 Дж/кг ∙ 0С; ρсу Физика пәнінен жаздық есептер = 1000 кг/м3 ; ρк = 800 кг/м3 )

А) 31л В) 0,31лС) 0,031лD) 310лE) 3100л

49. 175г су спиртовкада 150 С-тан 75 0С –қа дейін қыздырылды. Спиртовканың спиртпен қосып алғандағы бастапқы массасы 163г болатын. Ал қыздыру аяқталғаннан кейін массасы 157г болды. Қыздырғыштың ПӘК-і (qсп = 2,7∙10 7 Дж/кг; ссу = 4200 Дж/кг ∙ 0С)

А) 0,27 % В) 47 % С) 27 % D) 4,7 % E) 2,7 %

50. ПӘК-і 20% пеште 10 т шойынды 10 0С-тан 1160 0 С-қа дейін қыздыру үшін жағылатын кокстың массасы (q к = 3,15∙10 7 Дж/кг; сш = 500 Дж/кг ∙ 0С)

А) 0,912кг В) 0,0912кгС) 9120 кгD) 912кгE) 912000 кг

51. Қуаты 55 кВт болатын «Волга» автокөлігі 1кВт∙сағ-қа 0,31 кг бензин ж Физика пәнінен жаздық есептерұмса- са, оның қозғалтқышының ПӘК-і (qб= 4,6∙10 7 Дж/кг)

А) 2,5 % В) 0,25 % С) 5,5 % D) 55 % E) 25 %

52. Егер мотоцикл жылдамдығы 108 км/сағ болып, 100 км жолға 3,7 л бензин жұмсаса, ал двигатель-дің ПӘК-і 25% болса, мотоцикл двигателінің өндіретін орташа қуаты

(qб = 4,6∙10 7 Дж/кг; ρб = 700 кг/м3)

А) ≈ 89 кВт В) ≈ 8,9 кВт С) ≈ 0,089 кВт D) ≈ 8900 кВт E) ≈ 0,89 кВт

53. Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы 1170С, ал тоңазытқыштікі 270С. Егер қыздырғыштан 1с ішінде алатын жылу мөлшері

60 кДж болса, машинаның ПӘК-і және 1с ішінде тоңазытқышқа берілетін жылу мөлшері

А) 23 %; 46 кДж. В) 33 %, 0,46 кДж Физика пәнінен жаздық есептер. С) 23 %, 460 кДж. D) 23 %,0,46 кДж. E) 33 %, 460 кДж.

54. Идеал жылу машинасында қыздырғыштан алынатын әр килоджоуль энергия есебінен, 300 Дж жұмыс атқарылады. Егер тоңазытқыш температурасы 280 К болса, машинаның ПӘК-і мен қыздырғыштың температурасы

А) 30 %; 4000 К В) 30 %; 400 К С) 30 %; 40 К D) 3 %; 400 К E) 3 %; 4 К

55. Кернеулігі 6∙105 В/м біртекті электр өрісінде 5∙10-6 Кл заряд электр өрісі күш сызықтарына 60о бұрыш жасай 2 см-ге орын ауыстырғанда жасалатын жұмыс

А) 6 мДж В) 15 мДж С) 30 мДж D) 12 мкДж Е) 20 мкДж

56.Әрқайсысы 3 мкКл екі зарядты бір-біріне 60 см қашықтықтан 20 см қашықтыққа жақындату үшін ат Физика пәнінен жаздық есептерқарылатын жұмыс (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 0,36 Дж В) 0,27 ДжС) 2,7∙10-2 Дж D) 3,6∙10-2ДжЕ) 0,32 Дж

57. Вакуумде 20 нКл нүктелік зарядты шексіздіктен потенциалы 300 В радиусы 2 см зарядталған шар бетінен 28 см қашықтыққа әкелу үшін атқарылатын жұмыс

А) 4 мкДжВ) 6 мкДжС) 8 мкДжD) 0,4 мкДжЕ) 0,8 мкДж

58.Кернеулігі 60 кВ/м біртекті өрісте 5 нКл заряд электр өрісі күш сызықтарына 600 бұрыш жасай 20 см-ге орын ауыстырғандағы өрістің жұмысы

А) 3 мкДж В) 60 мкДжС) 26 мкДжD) 36 мкДжЕ) 30 мкДж

59.2∙10-8Кл және 3∙10-9Кл нүктелік зарядтар вакуумде бір-бірінен 40 см қашықтықта орналасқан. Оларды 25 см-ге дейін жақындату үшін электр өрісінің атқаратын ж Физика пәнінен жаздық есептерұмысы (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) – 0,39 мкДжВ) – 0,09 мкДжС) – 0,81 мкДжD) 0,09 мкДжЕ) 8,1 мкДж

60.20 нКл, 5 нКл нүктелік зарядтар бір-бірінен 50 см қашықтықта орналасқан. Олардың арақашықтығын 5 есе арттыру үшін электр өрісінің атқаратын жұмысы (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 1,44 мкДжВ) –14,4 мкДжС) –1,44 мДжD) 1,44 мДжЕ) 14,4 мкДж

61. Өрістің потенциалы 475 В нүктесін 173 м/с жылдамдықпен массасы 2,5∙10-15 кг, ал заряды 3 пКл бөлшек ұшып шыққан. Оның потенциалы 450 В нүктеге жеткендегі жылдамдығы

А) ≈ 200 м/сВ) ≈ 500 м/сС) ≈ 300 м/сD) ≈ 600 м/сЕ) ≈ 250 м/с

62.Потенциал айырымы 100 В электр өрісінде тыныштық қалыптан қозғалған электронның жылдамдығы (mэл = 9,1∙ 10-31кг, е = 1,6∙10-19 Кл Физика пәнінен жаздық есептер)

А) ≈ 36∙106 м/сВ) ≈ 0,6∙106 м/сС) ≈ 3,6∙106 м/сD) ≈ 6∙106 м/сЕ) ≈ 4∙106 м/с

63.3 мкКл және 2 мкКл нүктелік зарядтардың ара қашықтығы 20 см-ден 50 см-ге өзгергенде электр өрісінің атқаратын жұмысы (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) – 0,16 ДжВ) 0,16 ДжС) 16 ДжD) – 16 ДжЕ) 0,28 Дж

64.Зарядталған шардың бетіндегі өріс кернеулігі 130 В/м. Егер шардың радиусы 6,37 м болса, шар бетінің потенциалы (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 828 ВВ) 8,28 ВС) 204 ВD) 184 ВЕ) 414 В

65. Зарядтары q және -2q болатын нүктелік зарядтардың арақашықтығы 6а. Зарядтарды қосатын түзу бойында өріс потенциалы нольге тең болатын нүктенің q зарядтан қашықтығы (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл Физика пәнінен жаздық есептер2)

А) 4аВ) 3аС) 2аD) 2,5а Е) 5а

66. Радиусы 0,1 м шар бетінің потенциалын анықта. Шар бетінен 10 м қашықтықтағы потенциал 20 В(k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 1,2 кВВ) 22 кВС) 12 ВD) 2,02 кВЕ) 0,2 кВ

67. Радиусы 1 м, заряды 10 нКл сфераның центрінен 9м қашықтықтағы өріс потенциалы (k = 9∙109 (Н∙кг2)/Кл2)

А) 10 ВВ) 9 ВС) 18 ВD) 20 ВЕ) 5 В

68. Центрлері бір-бірінен 25 см қашықтықта орналасқан екі бірдей зарядталған шарик 3,6 мкН күшпен әсерлеседі. Шариктердің диаметрі 1 см болса, олардың бетіндегі потенциал (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 6 кВВ) 4 кВС) 1,8 кВD) 2,4 кВЕ) 9 кВ

69. Біртекті электр өрісінің вакуумдағы өріс кернеулігі 8,1∙105 В/м. Осы өрістің суда Физика пәнінен жаздық есептерғы өріс кернеулігі 104 В/м. Судың диэлектрлік өтімділігі

А) 81 В) 8,1 С) 10 D) 9 Е) 100

70 . Май ішінде бір-бірінен 6 см қашықтықта орналасқан бірдей екі зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН. Зарядтың мәні

(εмай = 2,2 , k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) ≈ 55 нКл В) ≈ 45 нКл С) ≈ 19 нКл D) ≈ 190 нКл Е) ≈ 35 нКл

71 . 4 нКл зарядтың 3 см қашықтықтағы өріс кернеулігі 20 кВ/м. Осы ортаның диэлектрлік өтімділігі (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 6 В) 3,5 С) 1 D) 7 Е) 2

72 . Глицеринде орналасқан 70 нКл зарядтың 7 см қашықтықтағы өріс кернеулігі (εглицерин = 39, k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 3,3 В/м В) 3,3 кВ/м С) 12,8 кВ/м Физика пәнінен жаздық есептер D) 33 кВ/м Е) 128 кВ/м

73. зарядтан 3 см, екінші зарядтан 4 см қашықтықтағы өрістің кернеулігі

(k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) ≈ 1 МВ/м В) ≈ 11 МВ/м С) ≈ 1 кВ/м D) ≈ 5 кВ/м Е) ≈ 8 кВ/м

74 . Заряды –0,016 нКл, массасы 4∙10-7 г вакуумда орналасқан тозаң біртекті өрісте тепе-теңдікте тұратын болса, зарядқа әсер ететін өріс кернеулігінің шамасы және бағыты (g = 10м/с2)

А) 250 В/м; жоғары бағытта В) 250 В/м; төмен бағытта С) 500 В/м; төмен бағытта

D) 500 В/м; жоғары бағытта Е) 400 В/м; жоғары бағытта

75.Күш сызықтары жо Физика пәнінен жаздық есептерғары бағытталған біртекті кернеулігі 98 В/м өрісте массасы 0,1 мг тепе-теңдікте тұрған тамшы заряды (g = 9,8 м/с2).

А) 0,01 нКл В) 100 нКл С) 0,1 нКл D) 1 нКл Е) 10 нКл

76. Қабырғасы 30 см шаршының қарама-қарсы екі төбесіне 0,2 мкКл бірдей зарядтар орналасқан. Қалған екі төбесіндегі өріс кернеулігі

(k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 0,28 кВ/м В) 2,8 кВ/м С) 28 кВ/м D) 20 кВ/м Е) 2 кВ/м

77.Зарядталған шардың керосиндегі өріс кернеулігі вакуумдегі зарядты сондай шардың 29 см қашықтықтағы өріс кернеулігіне тең болатын қашықтығы

(εкеросин = 2)

А) 0,2 м В) 0,4 м С) 0,3 мD) 0,1 м Е) 0,15 м

78.Вакуумда Физика пәнінен жаздық есептер орналасқан зарядтан 9 см қашықтықтағы өріс кернеулігі 0,4 МВ/м. Осы зарядты керосинге енгізгенде, кернеулік өзгеріссіз қалатын нүктелерге дейінгі қашықтық (εкеросин = 2; εвакуум = 1)

А) 0,26 см В) 6,4 см С) 4,6 смD) 2,6 см Е) 0,64 см

79 . Вакуумдағы бірдей екі зарядты суға салғанда олардың өзара әсерлесу күші бірдей қашықтықта өзгеріссіз қалу үшін әр зарядтың шамасы (εвакуум =1)

А) 3 есе өзгерту керек. В) 18 есе өзгерту керек. С) 40 есе өзгерту керек. D) 81 есе өзгерту керек.

Е) 9 есе өзгерту керек.

80.Изобаралық жолмен оның температурасын 4К-ге жоғарлату үшін 5 кДж жылу мөлшері жұмсалады. Ауаның ішкі энергиясыны Физика пәнінен жаздық есептерң өзгерісі

(Мауа = 0,029 кг/моль)


А) 1,5 кДж

B) 2,7 кДж

С) 3,6 кДж

D) 6,8 кДж

E) 5,7 кДж


81.Жылу машинасының қыздырғышының температурасы 520 0С, ал суытқыштікі-20 0С. Қыздырғыштан10 7 Дж тең жылу мөлшері алынса, идеал машинаның жұмысы


А) 63 Дж

B) 630 кДж

С) 6300 Дж

D) 6300 кДж

E) 0,63 кДж


82.Газдыизобаралықжолменқыздырғанда 270 Дж жұмысістелді. Газ ұлғайып, оныңкөлемі 2∙10-3 м3шамағаартты. Газдыңқысымы


А) 340 кПа

B) 215 Па

С) 135 кПа

D) 945 кПа

E) 883 кПа


83.0 0С температурадағы 10м 3ауаныңқысымы 2∙10 4Па қысымдатұр. Газдыизобаралықжолмен 10 0С –ғадейінқыздырғандаістелетінжұмыс

84.Әрқайсысы 3 мкКл екі зарядты бір-біріне 60 см қашықтықтан 20 см қашықтыққа жақындату үшін атқарылатын жұмыс (k = 9∙109 Н∙ кг2/Кл2)

А) 0,36 Дж Физика пәнінен жаздық есептер В) 0,27 ДжС) 2,7∙10-2 Дж D) 3,6∙10-2ДжЕ) 0,32 Дж

85.Вакуумде 20 нКл нүктелік зарядты шексіздіктен потенциалы 300 В радиусы 2 см зарядталған шар бетінен 28 см қашықтыққа әкелу үшін атқарылатын жұмыс

А) 4 мкДжВ) 6 мкДжС) 8 мкДжD) 0,4 мкДжЕ) 0,8 мкДж

86.Кернеулігі 60 кВ/м біртекті өрісте 5 нКл заряд электр өрісі күш сызықтарына 600 бұрыш жасай 20 см-ге орын ауыстырғандағы өрістің жұмысы

А) 3 мкДж В) 60 мкДжС) 26 мкДжD) 36 мкДжЕ) 30 мкДж

87. 2∙10-8Кл және 3∙10-9Кл нүктелік зарядтар вакуумде бір-бірінен 40 см қашықтықта орналасқан. Оларды 25 см-ге дейін жақындату үшін электр өрісінің атқаратын жұмысы (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) – 0,39 мкДжВ) – 0,09 мкДжС) – 0,81 мкДжD Физика пәнінен жаздық есептер) 0,09 мкДжЕ) 8,1 мкДж

88.20 нКл, 5 нКл нүктелік зарядтар бір-бірінен 50 см қашықтықта орналасқан. Олардың арақашықтығын 5 есе арттыру үшін электр өрісінің атқаратын жұмысы (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 1,44 мкДжВ) –14,4 мкДжС) –1,44 мДжD) 1,44 мДжЕ) 14,4 мкДж

89. Өрістің потенциалы 475 В нүктесін 173 м/с жылдамдықпен массасы 2,5∙10-15 кг, ал заряды 3 пКл бөлшек ұшып шыққан. Оның потенциалы 450 В нүктеге жеткендегі жылдамдығы

А) ≈ 200 м/сВ) ≈ 500 м/сС) ≈ 300 м/сD) ≈ 600 м/сЕ) ≈ 250 м/с

90. Потенциал айырымы 100 В электр өрісінде тыныштық қалыптан қозғалған электронның жылдамдығы (mэл = 9,1∙ 10-31кг, е = 1,6∙10-19 Кл)

А) ≈ 36∙106 м/сВ) ≈ 0,6∙106 м/сС) ≈ 3,6∙106 м/сD) ≈ 6∙106 м/сЕ Физика пәнінен жаздық есептер) ≈ 4∙106 м/с

91.3 мкКл және 2 мкКл нүктелік зарядтардың ара қашықтығы 20 см-ден 50 см-ге өзгергенде электр өрісінің атқаратын жұмысы (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) – 0,16 ДжВ) 0,16 ДжС) 16 ДжD) – 16 ДжЕ) 0,28 Дж

92.Зарядталған шардың бетіндегі өріс кернеулігі 130 В/м. Егер шардың радиусы 6,37 м болса, шар бетінің потенциалы (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 828 ВВ) 8,28 ВС) 204 ВD) 184 ВЕ) 414 В

93.Зарядтары q және -2q болатын нүктелік зарядтардың арақашықтығы 6а. Зарядтарды қосатын түзу бойында өріс потенциалы нольге тең болатын нүктенің q зарядтан қашықтығы (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 4аВ) 3аС) 2а D) 2,5аЕ Физика пәнінен жаздық есептер) 5а

94.Радиусы 0,1 м шар бетінің потенциалын анықта. Шар бетінен 10 м қашықтықтағы потенциал 20 В(k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

А) 1,2 кВВ) 22 кВС) 12 ВD) 2,02 кВЕ) 0,2 кВ

95. Радиусы 1 м, заряды 10 нКл сфераның центрінен 9м қашықтықтағы өріс потенциалы (k = 9∙109 (Н∙кг2)/Кл2)

А) 10 ВВ) 9 ВС) 18 ВD) 20 ВЕ) 5 В

96. Әрқайсысының сыйымдылығы 2 мкФ конденсаторлардың екеуі параллель, үшіншісі оларға тізбектей жалғанған. Конденсаторлардың жалпы сыйымдылығы неге тең?

97. Конденсатор 500 В кернеуге дейін зарядталып, ток көзінен ажыратылған. Егер конденсатор астарларының арақашықтығын 2 есе кемітсе, конденсатордың кернеуі неге тең?

98.Нүктелік зарядтан 12см қашықтықта электр Физика пәнінен жаздық есептер өрісінің кернеулігі 36В/м болса, онда осы зарядтан 8см қашықтықтағы электр өрісінің кернеулігі қандай болады?

99.Егер өзара әсерлесу күші 1,8 Н болса, 0,1 мкКл және 200 нКл екі нүктелік екі заряд бір-бірінен қандай қашықтықта орналасқан?

100.Екі зарядталған шар қандай да бір ортада бір-бірінен 5см қашықтықта орналасқан.Осы шарлар ауада дәл сондай күшпен бір-бірінен 10см қашықтықта әрекеттеседі.Ортаның диэлектрлік өтімділігі қандай?

101. Бір-бірінен 0,5м қашықтықта орналасқан зарядталған екі шар керосин ішінде бір-бірінен 0,34 ·10 Н күшпен тебіледі.Шарлардың жалпы Физика пәнінен жаздық есептер заряды 10 Кл.Әрбір шардың заряды.

102. Массасы 1,6·10 г тозаң кернеулігі 1000В/м электр өрісінде қалықтап тұр.Тозаңдағы артық электрондар саны.

103.Электр өрісінің -2·10 Кл зарядты потенциалы -700В нүктеден потенциалы 200В нүктеге орын ауыстырғандағы жұмысы .

104Эбонит таяқшаны электрлегенде оның заряды -3,2·10 Кл-ға тең болды. Эбонит таяқшаның массасы105. Электр заряды +5·e су тамшысынан электр заряды -3·e су тамшысы бөлініп кетсе, тамшының қалған бөлігінің заряды.

106. Бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан екі протон арасындағы өзара әсерлесу

күші неге тең? Кл.

107.Егер әрқайсысының зарядын 2 есе азайтып және оларды Физика пәнінен жаздық есептер вакуумнен диэлектрлік өтімділігі 2,5 ортаға апарып орналастырса, бірдей екі зарядталған шарлардың арасындағы өзара әсерлесу күші қанша есе азаяды?

108.Зарядтары q және 7q бірдей екі кішкентай металл шарларды бір-біріне жанастырады да, бұрынғы арақашықтыққа апарып орналастырады.Шарлардың арасындағы өзара әсерлесу күші .

109.Массасы 10 г май тамшысы пластиналарының арақашықтығы 2см жазық конденсатор өрісінде қалықтап тұр. Пластиналарға 1000В кернеу берілген. Май тамшысының заряды.

110. Конденсатордың бір пластинасының электр заряды +2Кл, екінші пластинасының заряды -2Кл.Пластиналар арасындағы кернеу 5000 В.Конденсатордың электр сыйымдылығы неге тең?

111. Зарядтары q1ж Физика пәнінен жаздық есептерәне q2 (q1 >q2)бірдей металл екі шар бір-бірінен r1қашықтықта орналасқан. Осы шарларды бір-біріне түйістірді . Сонда шарлардың өзара әрекеттесу күші

өзгермес үшін оларды қандай қашықтыққа ажырату керек?

112.Радиустары 1 см бірдей екі шардың арақашықтығы 10 см. Олар керосинде 3,2*10-4 Н күшпен әрекеттеседі. Шарлардың потенциалы неге тең?

113. Газға 5 кДж жылу берілгенде, ол 2 кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясы қалай өзгерді?

114. Газ 300 Дж жылу мөлшерін алды, оның ішкі энергиясы 200 Дж-ға өсті. Газдың жасаған жұмысын анықта.

115. Газдың көлемін 0,3 м3-тан 0,7 м Физика пәнінен жаздық есептер3-қа ұлғайтқанда 400 Дж жұмыс жасалды. Егер жұмыс істеу процессі кезінде газдың қысымы өзгермесе, оның мәні қандай болды?

116. 2 МПа тұрақты қысымда газдың көлемі 2 м3-тан 12 м3-қа өзгерді. Газ қандай жұмыс жасайды?

117. Жылулық машина бір цикл кезінде қыздырғыштан 10 Дж жылу алып, мұздатқышқа 4 Дж жылу береді. Машинаның ПӘК-і қандай?

126.Идеал жылу машинасы қыздырғышының температурасы 600 К, мұздатқыш температурасы 300 К. Машинаның ПӘК-ін анықта.

118. 4 кл зарядты потенциалы 40 В нүктеден потенциалы 10 В нүктеге орын ауыстыруда электростатикалық өріс күштері қандай жұмыс Физика пәнінен жаздық есептер жасайды?

119. Конденсатордың бір жазығында шамасы 0,2 мкКл-ға тең оң заряд, ал басқа жазығында шамасы 0,2 мкКл-ға тең теріс заряды бар. Конденсатордың электрсыйымдылығы 0,01 мкФ. Конденсатордың жазықтарының арасындағы кернеудің мәні қандай?

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав


documentanatmcf.html
documentanattmn.html
documentanauawv.html
documentanauihd.html
documentanauprl.html
Документ Физика пәнінен жаздық есептер